Đối với viện điều dưỡng xem xét để tiếp nhận học sinh

Tại trường của chúng tôi, bạn có thể học để thi lấy chứng chỉ kỹ năng đặc định (điều dưỡng). Vui lòng xác nhận tài liệu để biết thông tin về kỳ thi và phỏng vấn của viện điều dưỡng tiếp nhận học sinh.

©1971-倉敷外語学院 All Right Reserved.